KYPR – Registr skutečných majitelů: Implementace finálního řešení

Odbor obchodního rejstříku a duševního vlastnictví v návaznosti na  „Oznámení o zápisu údajů o skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů a uložení pokut“ ze dne 09. 01. 2023 informuje o zahájení aplikace konečného řešení pro Evidenci skutečných majitelů od 14. listopadu, 2023.

Finální řešení elektronického systému skutečného majitele bude realizováno v plném rozsahu v průběhu roku 2024.

Konečné řešení registru skutečných majitelů bude implementováno ve 3 (třech) po sobě jdoucích fázích, které jsou shrnuty v následující tabulce:

Časové období Popis Tresty
Fáze 1 14. listopadu 2023

31. prosince 2023
Všechny povinné subjekty jsou povinny zaznamenávat nebo aktualizovat své příslušné informace o skutečných majitelích. Nebudou ukládány žádné peněžité sankce.
Fáze 2 1. ledna 2024

29. února 2024
Všechny povinné subjekty, které nedodržely fázi 1, jakož i všechny povinné subjekty, u kterých byly změněny informace o skutečném majiteli, aby zaznamenaly nebo aktualizovaly své příslušné informace o skutečných majitelích. Za nedodržení jsou uplatňovány sankce.
Fáze 3 Od 1. března 2024 Implementace konečného řešení evidence skutečných majitelů je dokončena a ustanovení příslušných právních předpisů nabývají plné platnosti a účinnosti. Za nedodržení jsou uplatňovány sankce

Termíny podání a plateb pro Tax Return a Financial statements společností se sídlem na Kypru

Zasíláme následující informace ohledně daňových a účetních výkazů společností se sídlem na Kypru:

Tax Return:

  • Lhůta pro podání Tax Return společnosti je 31. března (příklad: Za účetní období 2021 musí být podáno do 31. března 2023)
  • Lhůta pro úhradu daňové povinnosti bez sankcí je 31. červenec (příklad: Za účetní období 2021 musí být daňová povinnost uhrazena do 1. srpna 2022).

Financial statements:

  • Lhůta pro podání prvního Financial statements společnosti je do 18 měsíců od jejího založení plus 28denní lhůta prodloužení. (příklad: Pokud byla společnost založena k 1. lednu 2021, je nejzazším termínem pro podání první Financial statements a Tax Return 28. červenec 2022).
  • Lhůta pro podání příštího Financial statements společnosti je do 12 měsíců od termínu podání v předchozích letech. (příklad: Pokud byla první Finacial statements podán 28. července 2022, nejzazší termín pro předložení dalšího Financial statements za rok 2022 a jejího Tax Return bude 28. července 2023).

Vezměte prosím také na vědomí, že až do roku 2019 byla pokuta za pozdní podání účetní závěrky 20 EUR, které jsme platili za společnost  a nepožadovali po klientech.

Pokud však jde o roky 2020 a 2021, sankce se změnily. Společnosti je uložena pevná pokuta ve výši 20 EUR a další 1 EUR za každý den prodlení s maximální pokutou ve výši 170 EUR.

Předběžné platby daně se provádějí ve dvou stejných splátkách během finančního roku – první do konce července a druhá do konce prosince. Odhadovaný zisk se musí rovnat nebo být více než 70% skutečného zisku za rok, aby se společnost vyhnula jakýmkoliv sankcím. Zbývající daňová povinnost musí být uhrazena do 1. srpna následujícího roku. V případě, že daňová povinnost společnosti není vyšší než 5.000 EUR – 6.000 EUR, potom našim klientům nedoporučujeme platit tuto předběžnou daď, protože poplatek za zpracování tohoto výpočtu je 600 EUR (300 EUR + DPH za každou splátku), což se bude rovnat 10% pokutě, kterou vyměří finanční úřad.